Изх. № 22-273-10.10.2018 г. По преписка: 01-312753-15.08.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.10.2018
До: ХРИСАФА ОТОН МАДЖАРОВА До: ДИМИТЪР СЕРГЕЕВ КРЪСТЕВ До: ТОДОР СТОЯНОВ ТУЗЛУКОВ До: КИРИЛ ПАНКОВ КИРИЛОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че АНТОНИНА ДИМИТРОВА МАРИНОВА е подала пред СГКК – Бургас, заявление - вх. № № 01-312753-15.08.2018г., с което желае да бъде променена одобрената със заповед № РД-18-36/29.04.2009 г на Изп. Директор на АГКК – София, кадастрална карта и регистъра към нея на гр. Поморие, общ. Поморие, област Бургас, по отношение на поземлени имоти с идентификатори 57491.501.53 и 57491.501.54. Целта на изменението е отразяване в КККР на границата между ПИ 57491.501.53 и 57491.501.54 в съответствие с границата между УПИ ХІІ и УПИ ХІІІ, кв.246 по регулационния план на м. „Малкото езеро“, гр. Поморие, съобразно приложените към заявлението документи и проект за изменение на КККР, изготвен от лицензирано по ЗКИР лице  и съгласно скица - проект № 15-618310-29.08.2018 г. на СГКК Бургас.

За изпълнение на заявената услуга СГКК – Бургас предприема административно производство по Закона за кадастъра и имотния регистър за изменение на данни в КККР на гр. Поморие, по отношение на ПИ 57491.501.53 и 57491.501.54. В тази връзка и на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да изразите писмено становище по преписката.

В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на Заповед по чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за промяна на КККР на гр. Поморие по отношение на по отношение на  цитираните поземлени имоти.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                       ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 11.10.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 19.10.2018 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри