Изх. № 24-10229-09.04.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
20.06.2019
СЛАВКА ТОДОРОВА ЕРИНИНА с.Овчарци, общ.Сапарева баня, ул.”Лозана” № 6 ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ЙОВЧЕВА с.Крайници, ул.”Верила” №36 ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА СТОЙОВА с. Падала, общ.Рила ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ с. Крайници, ул.”Дупнишка комуна” №6
Документи: 
Публикация на:: 
Кюстендил

             На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-469205 / 27.11.2018г. от Елена Георгиева Кацова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил, придружено от проект за изменение, е започната процедура за изменение на кадастралната  карта и кадастралните регистри на с.Крайници, общ.Дупница, обл.Кюстендил за поземлени имоти с идентификатори 39339.504.4 и 39339.504.10 с адрес: с.Крайници, ул.”Дупнишка комуна” №4 и №6.

 

      Изменението се изразява в промяна границата между поземлени имоти с идентификатори 39339.504.4 и 39339.504.10 съгласно регулационен план и документите за собственост, с цел отстраняване на непълнота и грешка в кадастралната карта на гр.Кюстендил.

 

      На основание чл.53, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл.70, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е изработена скица-проект за изменението.

     На основание чл.34, ал.3 от АПК, в седемдневен срок от получаване на уведомлението Ви се предоставя възможност да се запознаете с изменението в СГКК – Кюстендил, ул.”Гороцветна” №43 и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

     При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление №01-174767/15.05.2018 г., СГКК-Кюстендил ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти със заповед за одобряване на изменението по реда на чл.54, ал.4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл.61 от АПК.

     При не получаване или адреса ако се окаже неизвестен, на основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК – Кюстендил и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

Приложение: скица-проект №15-921484-10.12.2018 г.

 

              НАЧАЛНИК НА СГКК – КЮСТЕНДИЛ.........................

/ инж.Антон Младенов /

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри