Изх. № 24-1552-14.01.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
16.02.2019
ДО РАДКА ИВАНОВА НАЧЕВА УЛ. „ГЕН. СТ. ТОШЕВ“ № 6, ЕТ. 9, АП. 52 ГР. СТАРА ЗАГОРА ДО ТОТЬО ИВАНОВ НАЧЕВ УЛ. „СТАРОЗАГОРСКО ВЪСТАНИЕ“ № 24, ВХ. Б, ЕТ. 4, АП. 12 ГР. СТАРА ЗАГОРА
Документи: 
Публикация на:: 
Стара Загора

С настоящото Ви уведомяваме, че  Нанко Иванов Начев чрез пълномощник Елена Христова Добрева е подал пред СГКК – Стара Загора заявление вх. № 01-446425-12.11.2018 г., с което желае да бъдат променени  кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Стара Загора.

За да изпълним искането по административната процедура, за която сме сезирани и да издадем административен акт за заявеното изменение, следва да променим кадастралната карта и регистри по реда на чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗКИР, съгласно проект за изменение на ККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР.

Проектът за изменение включва заличаване на сграда с идентификатор 68850.504.5399.3 и нанасяне на нейно място на сгради с иентификатори 68850.504.5399.5 и 68850.504.5399.6, и заличаване на сграда с идентификатор 68850.504.5399.4. За изменението са приложени Нотариален акт № 48 том III рег. 278, дело 441 от 16.08.1935 г., издаден от Старозагорски областен съд, Протокол за съдебна делба по гр. дело № 3564 от 1993 г., издаден от Старозагорки районен съд, и проект за изменение на ККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР. Съгласно вписаните в кадастралния регистър данни за засегнатия от изменението имот и предоставените към преписката материали и данни сте заинтересовани лица по исканото изменение.

 С оглед на изложеното по – горе и на основание чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 70, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г. на МРРБ, Ви отправяме настоящото уведомление и даваме възможност, в седем дневен срок, считано от датата на получаването му, да се запознаете на място с образуваната административна преписка и  да изразите пред СГКК - Стара Загора писмено становище по преписката, с представяне на доказателства.

 

 

 

Началник на СГКК – Стара Загора:..................................

                                                    (инж. Дияна Балева)

 

 

ВИ

 

Дата на залепване на таблото в СГКК: 08.02.2019 г.                                                       

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри