Изх. № 24-15704-10.06.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
20.06.2019
ДО „МТ 3“ ЕООД
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-173987-17.04.2019г. от ИЛИАНА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА, АЛЕКСИ ЕВТИМОВ ЙОНОВ, ЙОРДАН ПАВЛОВ БАРУТЧИЙСКИ и ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ БЕРОВ чрез пълномощник ВАЛЯ ВАЛЕНТИНОВА КАРАИВАНОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.403.205 и 68134.403.369 с адрес: гр. София, район „Оборище“.

Изменението се изразява в промяна на част от източната и част от северната граница на поземлен имот с идентификатор 68134.403.205, в съответствие с границата на УПИ V-8, кв. 520 по регулационния план на м. „Зона Г-14“, одобрен с Решение №1 по Протокол 32/10.12.2001г. на СОС и се извършва въз основа на проект за изменение в КККР на правоспособното лице по ЗКИР и приложени документи.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставяне на табло на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег01-173987-17.04.2019г.  в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

 

 

 

 

 

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-173987-17.04.2019г., СГКК-София ще продължи процедурата по изменение на

кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.403.205 и 68134.403.369 с адрес: гр. София, район „Оборище“, като в 30-дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомение по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложения:
1. Копие от скица – проект №15-401614-08.05.2019г.

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри