Изх. № 24-15718-10.06.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
20.06.2019
До: МАРГАРИТА КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-91882-01.03.2019 г. от Валентина Гергинова Иванчева-Бояджиева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ поземлени имоти с идентификатори 68134.503.390, 68134.503.391, 68134.503.1077 и 68134.503.1235, район „Сердика“, Столична община.

           Изменението се изразява в коригиране на границите на поземлени имоти с идентификатори 68134.503.390, 68134.503.1077 и 68134.503.1235 и нанасяне на поземлени имоти с идентификатори 68134.503.5874, 68134.503.5875 и 68134.503.5876 по скица-проект № 15-363673-22.04.2019  г. в съответствие с границите на имот пл. № 1071, кв. 58 по плана на гр. София, кв. „Бенковски“, въз основа на представени документи и проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-91882-01.03.2019 г.  в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

           При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-91882-01.03.2019 г., СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.503.390, 68134.503.391, 68134.503.1077 и 68134.503.1235, район „Сердика“, Столична община, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение:

  1. 1.     Скица – проект № 15-363673-22.04.2019 г.      

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

Качено на табло: 12.06.2019г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри