Изх. № 24-16276-14.06.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.07.2019
ДО ЛУЧИАН ТОДОРОВ КЕЛЧЕВ УЛ. „КАПРОНИ“ № 12Б ГР. КАЗАНЛЪК ДО РАЛИ ПЕТКАН КРИСТО УЛ. „СВЕТЛОСТРУЙ“ № 4, ВХ. Б, ЕТ. 2 ГР. СОФИЯ, РАЙОН СЛАТИНА 1111
Документи: 
Публикация на:: 
Стара Загора

С настоящото Ви уведомяваме, че Община Казанлък чрез е подала пред СГКК – Стара Загора заявление  вх. № 01-234484-29.05.2019 г., с което желае да бъдат променени по реда на чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри на гр. Казанлък.

За да изпълним искането по адм. процедура, за която сме сезирани и да издадем административен акт за поисканото изменение, следва да променим кадастралната карта на гр. Казанлък относно поземлени имоти с идентификатори 35167.502.4968 и 35167.502.4972, съгласно проект за изменение на ККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР.

Проектът за изменение включва коригиране на нанесени в ККР имотни граници с цел нанасяне на поземлен имот, представляващ тупик, осигуряващ достъпа до УПИ XVII4972, кв. 44 по регулационен план на гр. Казанлък, одобрен със Заповед № РД-02-14-192 от 1987 г.  С промяната се засягат поземлени имоти с идентификатори 35167.502.4968 и 35167.502.4972. Съгласно вписаните в кадастралния регистър данни за засегнатите от изменението имоти сте заинтересовано лице по исканото изменение.

С оглед на изложеното по – горе и на основание чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 70, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016г. на МРРБ, Ви отправяме настоящото уведомление и даваме възможност, в седем дневен срок, считано от датата на получаването му, да се запознаете на място с образуваната административна преписка и  да изразите пред СГКК - Стара Загора писмено становище по преписката, с представяне на доказателства.

 

 

 Началник на СГКК – Стара Загора:..................................

                                                            (инж. Дияна Балева)

 

 

ВИ

 

Дата на залепване на таблото в СГКК: 11.07.2019 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри