Изх. № 24-16436-26.07.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
21.09.2018
До: ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ЧОЧЕВ гр. Дупница, ул. "Венелин" № 83
Документи: 
Публикация на:: 
Кюстендил

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-279096/24.07.2018 г. от Васил Христов Георгиев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Дупница, за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68789.18.447.1.15, с административен адрес: гр. Дупница, ул. „Бузлуджа” № 18, ет. 4, ап. 15, в който Вие сте вписан като собственик.

Изменението се изразява в нанасяне на промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти по отношение на горецитирания самостоятелен обект в сграда и се извършва въз основа на документи, удостоверяващи права на собственост.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-121396/04.04.2018 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК - Кюстендил: гр. Кюстендил,                             ул. „Гороцветна” № 43 или да представите в сградата на СГКК - Кюстендил на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-279096/24.07.2018 г., СГКК - Кюстендил ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти със заличаването Ви като собственик на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68789.18.447.1.15, с административен адрес: гр. Дупница,  ул. „Бузлуджа” № 18, ет. 4, ап. 15 и кадастралния регистър на недвижимите имоти ще бъде променен съгласно представените документи.

         При не получаване или адреса ако се окаже неизвестен, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Кюстендил и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър.

 

 

 

 

                                                            НАЧАЛНИК НА СГКК ..........................................

                                                                                                       /инж. Антон Младенов/

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри