Изх. № 24-19969-07.09.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.09.2018
ДО ВЕНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТЕВЕКЕЛЕВ МАРИЯ ШИШКОВА-ИЛИЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-145189-24.04.2018г. от КИРИЛ КИРИЛОВ МАРИЧКОВ, чрез пълномощник Доротея Костова-Волева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за промяна на етажите на самостоятелните обекти, находящи се в  сграда с идентификатор 68134.102.23.1, с адрес гр. София, район Средец, ул. Солунска № 5. Изменението се състои в преместване на самостоятелните обекти от първи до седми етаж с един етаж нагоре, тъй като са нанесени неправилно по местоположение - липсва апартамент, находящ се на първи етаж – мецанин.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-145189-24.04.2018г.  в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово,                        ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

 

 

 

 

При непредставяне в   предвидения   срок на  нови  писмени  доказателства,  удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-145189-24.04.2018г., СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за промяна на етажите  на самостоятелните обекти, находящи се в  сграда с идентификатор 68134.102.23.1, с адрес гр. София, район Средец, ул. Солунска № 5, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.           

 

 

                                                                                                                                               НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

            ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри