Изх. № 24-19974-07.09.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.09.2018
ДО ДОЧКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА СВЕТЛА МИТКОВА ХРИСТОВА АДЕЛИНА ХРИСТОВА – ПЕНСАНТЕ ИЛИЯН КИРИЛОВ ХРИСТОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-195814-30.05.2018г. от ИВАН БОРИСОВ ГОШЕВ,  чрез пълномощник Александър Гошев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за корекция на очертанието на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68134.407.173.1.19, 68134.407.173.1.20, 68134.407.173.1.21 и 68134.407.173.1.22, с адрес гр. София, район Оборище, бул. Оборище № 18, вх. А, етаж 1.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-195814-30.05.2018г.  в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

 

 

 

 

 

 

 

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово,                   ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес

При непредставяне в   предвидения   срок на  нови  писмени  доказателства,  удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-195814-30.05.2018г., СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за промяна на очертанието на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68134.407.173.1.19, 68134.407.173.1.20, 68134.407.173.1.21 и 68134.407.173.1.22, с адрес гр. София, район Оборище, бул. Оборище № 18, вх. А, етаж 1, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.           

 

 

                                                                                                                                               НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

         ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-195814-30.05.2018г. от ИВАН БОРИСОВ ГОШЕВ,  чрез пълномощник Александър Гошев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за корекция на очертанието на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68134.407.173.1.19, 68134.407.173.1.20, 68134.407.173.1.21 и 68134.407.173.1.22, с адрес гр. София, район Оборище, бул. Оборище № 18, вх. А, етаж 1.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-195814-30.05.2018г.  в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

 

 

 

 

 

 

 

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово,                   ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес

При непредставяне в   предвидения   срок на  нови  писмени  доказателства,  удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-195814-30.05.2018г., СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за промяна на очертанието на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68134.407.173.1.19, 68134.407.173.1.20, 68134.407.173.1.21 и 68134.407.173.1.22, с адрес гр. София, район Оборище, бул. Оборище № 18, вх. А, етаж 1, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.           

 

 

                                                                                                                                               НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

         ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри