Изх. № 24-20037-10.09.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.09.2018
ДО МЛАДЕН ПЕТРОВ БАНКОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 2 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-304596-09.08.2018 г. от БОЯНА 9 ЕООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1939.37, 68134.1939.38, 68134.1939.1073 (улица), 68134.1939.1074 (улица), район „Витоша“, област София.

            Изменението извършва по скица-проект № 15-564723-09.08.2018 г. и се състои в: промяна в границите на поземлен имот с идентификатор 68134.1939.37 с поземлени имоти с идентификатори 68134.1939.38, 68134.1939.1073, 68134.1939.1074 в съответствие с границите на УПИ VI-349, кв. 1 по плана на гр. София, местност „Беловодски път-вилна зона“, документ за собственост и съгласно проект, изработено то правоспособно лице в цифров и графичен вид.

   На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на съобщението на таблото в приемната на СГКК София, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-304596-09.08.2018 г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30 ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

            При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-304596-09.08.2018 г., СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1939.37, 68134.1939.38, 68134.1939.1073, 68134.1939.1074, район „Витоша“, област София, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

                                       НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. димитър величков

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 12.09.2018 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри