Изх. № 24-20164-11.09.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
21.09.2018
До ПЕНКА ХРИСТОВА ПАВЛОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

 

   На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-264016-13.07.2018 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по отношение сграда с идентификатор 68134.803.1966.1, район Изгрев, ул. Драган Цанков №59-63, вх. Д, засягащо самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатори 68134.803.1966.1.37, за който сте заинтересовано лице.

Изменението се състои в коригиране на очертанието на самостоятелен обект с идентификатор 68134.803.1966.1.37 чрез заличаването му и нанасяне на самостоятелен обект с проектен идентификатор 68134.803.1966.1.39, и нанасяне на нов самостоятелен обект с проектен идентификатор 68134.803.1966.1.38 въз основа на представени документи и проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-264016-13.07.2018 г.  в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-264016-13.07.2018 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на КККР на сграда с идентификатор 68134.803.1966.1, район Изгрев, Столична община, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

        инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри