Изх. № 24-20299-12.09.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
22.09.2018
ДО ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕЛОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-231870-22.06.2018г. и заявление рег. № 01-289799-31.07.2018г. от Столична община район Овча Купел до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено документи за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти / КККР / за сграда с идентификатор 68134.4333.9042.3 с адрес: гр. София, район „Овча Купел“, ул. „Монтевидео“ № 5.

Изменението се изразява в заличаване от КККР на сграда с идентификатор 68134.4333.9042.3 по приложен протокол от 30.07.2012г. на Столична община район Овча Купел и констативен протокол от 20.04.2018г. в изпълнение на Заповед РОК17-РД09-297/20.10.2017г. на Кмета на район Овча Купел.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № № 01-231870-22.06.2018г. и заявление рег. № 01-289799-31.07.2018г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

 

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-231870-22.06.2018г. и заявление рег. № 01-289799-31.07.2018г., СГКК-София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за за сграда с идентификатор 68134.4333.9042.3 с адрес: гр. София, район „Овча Купел“, ул. „Монтевидео“ № 5 при спазване на законоустановения ред.

 

 

               Приложения:

      Копие от скица-проект № 15-571021-13.08.2018 г       

 

 

 НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри