Изх. № 24-20310/ 12.09.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
21.09.2018
ДО ИВО ДИМИТРОВ ИВАНОВ ул. „Г. С. Раковски“ № 1, вх.В, ап.5 гр. Генерал Тошево, ПК 9400 ул. „Методи Кусевич“№ 2 гр. Добрич, ПК 9300
Публикация на:: 
Добрич

В изпълнение на чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№ 01-269180-17.07.2018 г., подадено от ЕТ „АГРОКОМЕРС –ИВАН ПАВЛОВ“ чрез пълномощник ХРИСТО ИВАНОВ ПАВЛОВ,  във връзка с чл.51, ал.1, т.1 и чл.53б, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)  и чл.75, чл.81 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г, за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР),  Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Добрич започва производство по изменение на КККР, представляващо отразяване на поземлени имоти с идентификатори 14711.261.4, 14711.261.5, 14711.261.6, 14711.261.7, 14711.261.8, 14711.261.9, 14711.261.10 и нанасяне на сгради в поземлени имоти 14711.261.5, 14711.261.6, 14711.261.7, 14711.261.8, също промяна и на поземлени имоти 14711.306.1 и 14711.306.2  и заличаване на поземлен имот 14711.261.262 по КК на гр. Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани като собственици и/или носител на друго вещно право.

 

На основание чл.34, ал.3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на настоящото уведомление и приложението към него, Ви се предоставя възможност да се запознаете с проекта за изменение на КККР и да изразите становище/възражение  по започналото административно производство. В случай на несъгласие с исканото изменение е необходимо да предоставите документи, доказващи претенции на права. При неизразяване на становище в указния срок, процедурата по изменение на КККР продължава при спазване на законоустановения ред.

 

 Приложение: Скица –проект № 15-559004 - 08.08.2018 г.

На основание чл.61, ал.3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК – Добрич и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.         

 

Дата на поставяне на таблото: 13.09.2018 г.           

             Дата на сваляне от таблото: 21.09.2018 г

             Длъжностно лице: инж. Димитричка Господинова – ст. експерт „АО“

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК – гр. ДОБРИЧ: ....................................

                                                                                                  /инж.Веселин Атанасов/

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри