Изх. № 24-20404-13.09.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
22.09.2018
ДО МЕЛЕГБЕР АЛИЕВА ХЮСНИЕВА ЮСМЕН ЮСЕИНОВ КАЛООЛУ СТЕЛА АНАТОЛИЕВА КАЛОВА
Публикация на:: 
Велико Търново

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-293586-01.08.2018 г. от заявител Юсеин Мюмюнов Курдов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за коригиране контурите на сгради на адрес: гр. Велико Търново, ул. „ Димитър Найденов“ № 109.

Изменението се изразява в заличаване на сгради с идентификатори: 10447.510.334.4, 10447.510.334.5, 10447.510.334.7, коригиране контура на сграда с идентификатор 10447.510.334.3 и насяне на сграда с идентификатор 10447.510.334.8. Корекцията се извършва въз основа на документи за собственост и проект за изменение на КК и КР изработен от правоспособното лице за извършване на дейности по кадастъра – „НИКАД-Николай Кадиев” ЕТ– гр. Велико Търново.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-293586-01.08.2018 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да изразите становище и да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адреса на СГКК – Велико Търново: гр. Велико Търново, ул. “Цар Теодор Светослав” № 59 или да представите в сградата на СГКК – Велико Търново на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на становище и/или документи, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-293586-01.08.2018 г., СГКК – Велико Търново ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за коригиране контурите на сгради на адрес: гр. Велико Търново, ул. „ Димитър Найденов“ № 109.

 На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК гр. Велико Търново и да се публикува на електронната страница на АГКК.

 

С уважение,

 

ИНЖ. ИВАН АНАСТАСОВ, Заповед № РД-20-92/12.09.2018 г.

И. д. Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър Велико Търново

Дата на поставяне на таблото: 14.09.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 21.09.2018 г.

 

Длъжностно лице:.................................   /инж. Н. Костова/

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри