Изх. № 24-20504-14.09.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.10.2018
ДО ФАНКА БОРИСОВА СЛАВОВА УЛ. ВИТОША № 45 ГР. СТАРА ЗАГОРА
Документи: 
Публикация на:: 
Стара Загора

С настоящото Ви уведомяваме, че  Анка Петкова Димитрова и Слави Борисов Славов,  в качеството си на наследници на Борис Славов Димитров са подали пред СГКК – Стара Загора заявление  вх. № 01-354230-13.09.2018г., с което желае да бъдат променени по реда на чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри за землището на гр. Стара Загора.

За да изпълним искането по адм. процедура, за която сме сезирани и да издадем административен акт за поисканото изменение, следва да променим кадастралната карта на гр. Стара Загора  относно сграда с идентификатор 68850.512.648.1, съгласно проект за изменение на ККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР.

Проектът за изменение включва нанасяне в кадастралната карта и регистри на нов самостоятелен обект - жилище, представляващо трети етаж от жилищна сграда с идентификатор 68850.512.648.1, находяща се в поземлен имот с административен адрес гр. Стара Загора, ул. „Спартак“ № 28 . За нанасянето на новият обект  на кадастъра са приложени: Протокол за съдебна делба от 25.05.1987г. и  проект за изменение на ККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР. Съгласно наличните по преписката документи за собственост сте заинтересувано лице по исканото изменение.

 С оглед на изложеното по - горе и на основание чл. 26, ал.1, във вр. с чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016г. на МРРБ,  Ви отправяме настоящото уведомление и даваме възможност, в седем дневен срок, считано от датата на получаването му, да се запознаете на място с образуваната административна преписка и да изразите пред СГКК - Стара Загора писмено становище, с представяне на доказателства.                    

 

 

 

 

 

 Началник на СГКК – Стара Загора:..................................

                                                           (инж. Дияна Балева)

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри