Изх. № 24-20580-17.09.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
18.10.2018
До: НЕДЕЛЧО БАНЕВ НЕДЕЛЧЕВ гр. Разград, ул. НИКОЛА ПЕНЕВ № 46, вх. Г, ет. 2, ап. 8
Публикация на:: 
Разград

 

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-292673-01.08.2018г. от ДИМО НЕДЕЛЧЕВ ЧЕРНЕВ до  Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Разград, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър /КККР/ за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори:  18589.501.635, 18589.501.640 и 18589.501.641 в с. Гецово, ул.“Хрисо Ботев“ и ул.“Боровец“

Изменението се изразява в отстраняване на грешка в КККР на с. Гецово, одобрена със заповед № РД-18-4/24.01.2008г. на ИД на АГКК по отношение на имотни граници на ПИ с идентификатор 18589.501.641  и съседните му, което се извършва въз основа на Проект за изменение на КККР.

            В кадастралния регистър към КККР, Вие сте вписани като собственици, на съседните имоти и се явявате заинтересувани лица по извършващата се промяна на КККР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК в 7-дневен срок от получаване на уведомлението  Ви се предоставя възможност да се запознаете с проекта за промяна и с документите, приложени към заявление рег. № 01-292673-01.08.2018г. и в случай на несъгласие с исканото изменение, да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адреса на  СГКК - Разград: гр. Разград, ул. „Бузлуджа” № 2, п.к.27 , на  e-mail: razgrad@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК - Разград на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № № 01-292673-01.08.2018г., СГКК - Разград ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти,  за което ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР.

За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

  НАЧАЛНИК НА СГКК:........................................

/инж. Ганчо Петров/

 

Дата на качване на сайта на АГКК / информационното табло на СГКК Разград / : 10.10.2018г

Дата на сваляне от сайта на АГКК / информационното табло на СГКК Разград / : 18.10.2018г

Длъжностно лице: инж. Ганчо Петров

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри