Изх. № 24-22296-08.10.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
18.10.2018
ДО АННА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА СТЕФАН СТЕФАНОВ СКЕНДЕРОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-135552-17.04.2018 г. от Елена Маринова Скендерова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1943.179, 68134.1943.178 и 68134.1943.1364, район „Витоша”, Столична община.

Изменението се изразява в нанасяне на южната граница на имот с идентификатор 68134.1943.178 по приложената скица – проект в съответствие с границите на УПИ I-13, кв. 45, по регулационен план на м.„ Бояна” добрен със Заповед № 5292/ 27.08.1958 г.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-135552-17.04.2018 г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв.Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК София на посочения адрес в приемното време.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-135552-17.04.2018 г. СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за имот с идентификатор 68134.1943.179, 68134.1943.178 и 68134.1943.1364, район „Витоша”, Столична община, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Скица – проект № 15-585914-17.08.2018г.

 

              НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

                 ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

 

Дата на залепване на таблото: 10.10.2018г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри