Изх. № 24-22396-09.10.2018 г.ДО Г-Н ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЛОЧЕВ гр. София, ж.к.Люлин №504, вх.Д, ет.6, ап.21

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
17.10.2018
ДО Г-Н ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЛОЧЕВ гр. София, ж.к.Люлин №504, вх.Д, ет.6, ап.21
Документи: 
Публикация на:: 
Смолян

УВАЖАЕМИ ТОДОРОВ ПЛОЧЕВ,

Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал.1 и във връзка с чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпили заявления вх.№01-322428-21.08.2018 г. и 01-322433-21.08.2018 г. от г-жа Рада Лазарова Плачкова, г-н Иван Василев Партов и г-жа Сийка Василева Партова, чрез пълномощник г-н Артур Иванов Сулинаджиев е започнато производство по отстраняване на непълнота в одобренaта кадастрална карта (КК) на село Чокманово, община Смолян, област Смолян.

Изменението се състои в отразяване границите на поземлени имоти представляващи УПИ X-238, кв.16а и УПИ IX-238, кв.16а по плана на село Чокманово, в съответствие с притежаваните нотариален акт №229 том XXIV дело 374 от 28.12.1976 г. и нотариален акт №186 том XVII дело 260 от 25.08.1972 г. издадени от Смолянски районен съд, в рамките на поземлени имоти с идентификатори 81520.501.238 и 81520.5.153, съгласно проект изготвен от правоспособно лице по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в 7 -дневен срок от получаване на настоящото съобщение, Ви се предоставя възможност да прегледате документите по преписката за изменение, да изразите становище по събраните доказателства, както и да направите писмени искания и/или възражения.

При неявяване в указания срок, както и при непредставяне на доказателства оспорващи установената непълнота в КК, производството по отстраняването и ще продължи с одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър с издаване на заповед на началника на СГКК в 7-дневен срок от изтичане на предоставенaта Ви възможност по чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК.

 

НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

                                                                                                     ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

Дата на поставяне на таблото:09.10.2018 г.

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри