Изх. № 24-22528-10.10.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
15.11.2018
До: Севдалина Благоева Петкова Благовест Венциславов Чавдаров Димо Тодоров Димов
Документи: 
Публикация на:: 
Хасково

С настоящото Ви уведомяваме, че „АРТ БИЛД“ ЕООД е подал пред СГКК-Хасково, заявление вх.№01-266453-16.07.2018г., с което желае да бъдат променени по реда на чл.51, ал.1, т.2 и чл.53а, ал.3 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри (ККР) за землище гр.Хасково.

За да изпълним искането по адм. процедура, за която сме сезирани и да издадем административен акт за поисканото изменение, следва да променим кадастралната карта на гр.Хасково относно поземлени имоти с идентификатори 77195.721.311 и 77195.721.312 съгласно проект за изменение на ККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР.

Проекта за изменение се състои в коригиране на границите между поземлени имоти с идентификатори 77195.721.311 и 77195.721.312 и съответно коригиране на очертанието на сграда с идентификатор 77195.721.312.1 и самостоятелните обекти в сградата по същестуваща на място граница по геодезически измервания от правоспособно лице по ЗКИР – инж. Т. Георгиев.

Исканото изменение е показано в приложената скица-проект.

Съгласно наличните по преписката документи и вписание в КР данни за собственост за засегнатите от изменението имоти сте заинтересовано лице по исканото изменение.

Като заинтересовано лице в 7-седем дневен срок от получаване на настоящото Ви се предоставя възможността да се запознаете на място в СГКК-Хасково на адрес гр.Хасково, бул.”Г.С.Раковски” №26а, ет.3 с исканото изменение и да изразите своето писмено становище, с представяне на доказателства съгласно чл.34, ал.3 от АПК.

След изтичане на срока, процедурата по изменение на КККР продължава при спазване на законоустановения ред за изменение на КККР.

Приложение: Скица-проект № 15-729538-10.10.2018г.

 

          Началник на Службата по геодезия,

                  картография и кадастър  гр. ХАСКОВО:

                                      .......................................................

                                                                                                            /инж. Валентина Трайкова/

ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА ТАБЛОТО: 07.11.2018

ДАТА НА СВАЛЯНЕ ОТ ТАБЛОТО:15.11.2018

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри