Изх. № 24-22973-15.10.2018г

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
15.11.2018
ДО: н-ци ПЕТЪР СЛАВОВ ИВАНОВ ДО: СТОЯН ХРИСТОВ РАДНЕВ ДО: ХРИСТО СЛАВОВ ИВАНОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Сливен

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-352175/12.09.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.504.9 гр. Сливен, п.к. 8800, ул. Оборище № 20-а.

 

 Изменението се изразява в корекция на сграда и нанасяне на СОС за недвижим имот с идентификатор 67338.504.9 съгласно чл. 55, т.2 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 към ЗКИР и се извършва въз основа на констатирана непълнота и грешка в КККР и предоставен проект за изменение на КККР съгласно чл.75 от същата наредба.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК и чл.70 ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-352175/12.09.2018г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес:

СГКК - Сливен: гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 2 или да представите в сградата на СГКК - Сливен на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-352175/12.09.2018г., СГКК - Сливен ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър за недвижим имот с идентификатор 67338.504.9 гр. Сливен, п.к. 8800, ул. Оборище № 20-а, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл.54, ал.4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл.61 от АПК.

 

                                                 НАЧАЛНИК НА СГКК СЛИВЕН:    .......................        

 

                                                                                                   / инж. Теодора Балулова /

 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомлението да се постави на табло в СГКК Сливен и да се публикува на елктронната страница на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

 

 

Дата на поставяне на табло: 07.11.2018г.

Дата на сваляне на табло: 14.11.2018г. вкл.

 

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри