Изх. № 24-23083-16.10.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
16.11.2018
ДО: АНГЕЛ КОСТОВ СТЕФАНОВ ДО: КАТЯ ДОБРЕВА СТЕФАНОВА
Документи: 
Публикация на:: 
Сливен

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-356728/14.09.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.545.156 гр. Сливен, п.к. 8800, ул. Московска № 19-А.

 

Изменението се изразява в промяна на кадастралния регистър на имот с идентификатор 67338.545.156 и се извършва въз основа на заявление от Красимир Шейтанов с вх. №01-356728/14.09.2018г. съгласно чл. 55, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 към ЗКИР.

 

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК и чл.55 ал.9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-356728/14.09.2018г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес:

СГКК - Сливен: гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 2 или да представите в сградата на СГКК - Сливен на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. 01-356728/14.09.2018г., СГКК – гр.Сливен ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижим имот с идентификатор 67338.545.156 гр. Сливен, п.к. 8800, ул. Московска № 19-А.

 

 

                                                     НАЧАЛНИК НА СГКК СЛИВЕН:            .......................       

 

                                                                                                   / инж. Теодора Балулова /

 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомлението да се постави на табло в СГКК Сливен и да се публикува на елктронната страница на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

 

 

Дата на поставяне на табло: 08.11.2018г.

Дата на сваляне на табло: 15.11.2018г. вкл.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри