Изх. № 24-24828-05.11.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
15.11.2018
ДО КАЛИНА САШОВА ХРИСТОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-260934-11.07.2018г. от МАЙЯ ВАРАДИНОВА КОСТАДИНОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелни обекти с идентификатори 68134.1896.713.3.1 (етаж 0), 68134.1896.713.3.2 (етаж 0), 68134.1896.713.3.5 (етаж 2), 68134.1896.3.6 (етаж 2) и 68134.1896.713.3.7 (етаж 3) с адрес: гр. София, район „Витоша“, ул. „Войводина могила“ № 128.

Изменението се изразява в промяна на граници на самостоятелни обекти с идентификатори 68134.1896.713.3.1, 68134.1896.713.3.2, 68134.1896.713.3.5, 68134.1896.3.6 и 68134.1896.713.3.7 по преки геодезически измервания на място, архитектурен чертеж за надстройка, одобрен на 30.06.1978  и се извършва въз основа на проект за изменение в КККР на правоспособното лице по ЗКИР и приложени документи.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-315899-16.08.2018г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

 

 

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-260934-11.07.2018г., СГКК-София ще продължи процедурата по изменение на

кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелни обекти с идентификатори 68134.1896.713.3.1 (етаж 0), 68134.1896.713.3.2 (етаж 0), 68134.1896.713.3.5 (етаж 2), 68134.1896.3.6 (етаж 2) и 68134.1896.713.3.7 (етаж 3) с адрес: гр. София, район „Витоша“, ул. „Войводина могила“ № 128, като в 30-дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомение по реда на чл. 61 от АПК.

 

               

 

 

 ЗА НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА

Със заповед № РД - 20-112/05.11.2018 г.

 

 

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри