Изх. № 24-25027/06.11.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
16.11.2018
ДО ЯНКА ПЕТКОВА РАДЕВА ЦАРЕВА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА ЦВЕТЕЛИНА ПАВЛОВА МИХАЙЛОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със Заявление вх. № 01-328277-24.08.2018г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ)  за поземлен имот с идентификатор 37280.2106.27, с.Клисура,  район „Банкя”, Столична община, за който се установи, че сте заинтересувано лице.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-328277-24.08.2018г.  в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените в заявление вх. № 01-328277-24.08.2018г., СГКК София ще продължи процедурата при спазване на законоустановения ред.

 

Дата на залепване на таблото: 08.11.2018г.

 

   ЗА НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

 

ИНЖ. ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА

Със заповед № РД - 20-112/05.11.2018 г.

 

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри