Изх. № 24-25195-08.11.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
17.11.2018
ДО ДАНИЕЛ ИВАНОВ КУКУВЕРОВ МИЛЧО ИВАНОВ КОСЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
Велико Търново

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-356139-14.09.2018 г. от заявител Даниела Димитрова Кирилова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на сграда и на самостоятелни обекти в сграда на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Иван Хаджидимитров“ №1.

Изменението се изразява в  нанасяне на сграда с идентификатор 10447.515.161.31 и нанасяне на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори: 10447.515.161.31.1, 10447.515.161.31.2, 10447.515.161.31.3 и 10447.515.161.31.4. Корекцията се извършва въз основа на документи за собственост и проект за изменение на КК и КР изработен от правоспособното лице за извършване на дейности по кадастъра – „КАДАСТЪР-СИ” ООД– гр. Велико Търново.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-356139-14.09.2018 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да изразите становище и да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адреса на СГКК – Велико Търново: гр. Велико Търново, ул. “Цар Теодор Светослав” № 59 или да представите в сградата на СГКК – Велико Търново на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на становище и/или документи, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-356139-14.09.2018 г., СГКК – Велико Търново ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за за нанасяне на сграда и на самостоятелни обекти в сграда на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Иван Хаджидимитров“ №1.

На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК гр. Велико Търново и да се публикува на електронната страница на АГКК.

 

С уважение,

ИНЖ. ИВАН АНАСТАСОВ,

ЗАПОВЕД № ЧР-32-245/22.10.2018 г.

Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър Велико Търново

Дата на поставяне на таблото: 09.11.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 16.11.2018 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри