Изх. № 24-27501-30.11.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
14.12.2018
ДО ЯСЕН МЛАДЕНОВ НАКОВ “БОКАР” ООД ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА ЛАУРА ЗАХАРИЕВА НИКОЛОВА АСЕН ЙОРДАНОВ БАКОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-153151-23.05.2017г. от “МАКС СПОРТ 2000” ЕООД до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти (КККР) за сгради с идентификатори 68134.1006.751.10, 68134.1006.751.11, 68134.1006.751.12, 68134.1006.751.13 и 68134.1006.751.14, район „Триадица”, Столична община, за които се установи, че сте заинтересувано лице.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК в седемдневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление вх. № 01-153151-23.05.2017г. в приемното време на службата в дните: понеделник и петък от 10:30 до 12:30ч. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи по започналото административно производство.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София, гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала №1/ на email: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

 

 

 

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 01-153151-23.05.2017 г., СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сгради с идентификатори 68134.1006.751.10, 68134.1006.751.11, 68134.1006.751.12, 68134.1006.751.13 и 68134.1006.751.14, район „Триадица”, Столична община, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

 

 

                                                                    НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

       ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри