Изх. № 24-27701-03.12.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
12.12.2018
ДО ЛИЛИЯ АТАНАСОВА КЪНЧЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-293422-01.08.2018г. от Надежда Стоянова Атанасова чрез Павел Гечев Гечев до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено изменение на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 68134.901.695.1, ул. „Липа“ 14-16, район „Лозенец“, Столична община,като се засяга самостоятелен обект с идентификатор 68134.901.695.1.7 и 68134.901.695.1.8, по отношение на които сте заинтересовано лице.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-309441-13.08.2018г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

Предвид горното в седемдневен срок от получаване на уведомлението имате възможност да изразите становище по започналото административно производство и да се запознаете с приложените документи в приемното време на службата. При неизразяване на становище процедурата по изменение в КККР, продължава при спазване на законоустановения ред за изменение в КККР.

 

                                                      НАЧАЛНИК НА  СГКК СОФИЯ:

                 ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

Дата на качване на табло:04.12.2018г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри