Изх. № 24-27953-05.12.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
14.12.2018
До: ПЛАМЕН ТОДОРОВ НАСКИНОВ гр. Ямбол ул. Страхил войвода №36 ет. 3 ап 9
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

На основание чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс и чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-206699-06.06.2018г. от Община Тунджа чрез Мария Димитрова Попова – пълномощник до СГКК -  Ямбол е започната процедура за изменение на КККР на с. Чарган, общ. Тунджа, представляващо отстраняване на явна фактическа грешка, засягащо имоти с идентификатори 80217.3.36, 80217.3.37, 80217.4.60, 80217.3.45,  80217.3.46, 80217.3.47 и 80217.3.48, находящи се в землището на с. Чарган, община Тунджа.

В 7-дневен срок, считано от датата на получаване на уведомлението се предоставя възможност за запознаване с основанията за исканото изменение в СГКК - гр. Ямбол, пл. ”Освобождение” №7, ет.2, стая 201 /бившата проектантска организация/ от 14.00 до 16.00 часа, телефони за контакт: 046 / 66 18 79, e-mail: jambol@cadastre.bg.  

При неизразяване на становище, процедурата по изменение на КР продължава при спазване на законоустановения ред.

/Моля, да носите копие от документите за собственост. В случай, че изпращате свой представител, следва да го упълномощите/.

 

 

            Началник на СГКК – ГР. ЯМБОЛ:…………………

/ инж. Р. Христова /

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри