Изх. № 24-29701*11.02.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.02.2019
ДО ВАНЯ КОСТАДИНОВА КОСТОВА ЛЮБОМИР КОСТАДИНОВ КОСТОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

 На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че, по повод на заявление с рег. № 01-454900/16.11.2018г. на  Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Благоевград, подадено от Любчо Поройлиев чрез Мариана Кьосева /упълномощено лице/,  е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, касаещо коригиране границите на поземлен имот с идентификатор 49312.2.53 и обособяване на 2 /два/ броя нови поземлени имоти с идентификатори 49312.2.35 и 49312.2.36 на основание геодезическо заснемане на правоспособно лице по кадастър на имот, подлежащ на възстановяване по ЗСПЗЗ.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 49, вх. Б, ет. 4 или да ги представите в сградата на СГКК – Благоевград на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК – Бл- град ще продължи процедурата по изменението, като в 3 - дневен срок от постъпване по реда на чл. 86 от ЗКИР /§5, ал. 2 от ДР на ЗКИР на документ за собственост, кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти ще бъдат актуализирани.

 

Настоящето съобщение се обявява на основание чл. 61 , ал. 3 от АПК.

 

Дата на поставяне на таблото: 11.02.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 19.02.2019г.

Изготвил: Д. Развигорова

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри