Изх. № 24-3804-07.02.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.02.2019
До БЛАГА АЛЕКСАНДРОВА ПОПОВА АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-492252-12.12.2018 г. от Николай Петров Сотиров до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ поземлени имоти с идентификатори 04234.6917.206, 04234.6917.207, 04234.6917.210, 04234.6917.3103, 04234.6917.3104 и 04234.6917.3105, с. Бистрица, район „Панчарево“, Столична община.

            Изменението се изразява в коригиране на границите на поземлени имоти с проектни идентификатори 04234.6917.206, 04234.6917.207, 04234.6917.210, 04234.6917.3103, 04234.6917.3104 и 04234.6917.3105 по скица-проект № 15-963350-31.12.2018 г., в съответствие с границите на УПИ VIII-207, кв. 26 по плана на с. Бистрица и се извършва въз основа на представени документи и проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-492252-12.12.2018 г.  в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

            При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-492252-12.12.2018 г., СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  04234.6917.206, 04234.6917.207, 04234.6917.210, 04234.6917.3103, 04234.6917.3104 и 04234.6917.3105, с. Бистрица, район Панчарево, Столична община, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение:

  1. 1.     Скица – проект № 15-963350-31.12.2018г.           

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Качено на табло: 11.02.2019г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри