Изх. № 24-3868-07.02.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.02.2019
ДО БОЙКО ЛОЗАНОВ ЛОЗАНОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-325686-23.08.2018 г. от ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА, СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ДРАЖЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 44224.5806.51, 44224.5806.52, 44224.5806.53, с. Локорско, район „Нови Искър“, област София.

            Изменението се извършва по скица –проект № 15-942069-17.12.2018 г. и се състои в: Променят се границите на поземлен имот с идентификатор 44224.5806.52 в съответствие с границите на УПИ ХI-119, кв. 3 по регулационен план на местност „с. Локорско“, одобрен със заповед № 74/16.03.1965 г. и заповед № 31/18.12.1970 г., документи за собственост и съгласно проект в цифров и графичен вид, изработен от правоспособно лице по ЗКИР.

   На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-325686-23.08.2018 г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30 ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

            При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-325686-23.08.2018 г., СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 44224.5806.51, 44224.5806.52, 44224.5806.53, с. Локорско, район „Нови Искър“, област София, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

            Приложение: Копие на скица-проект

                                       НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. димитър величков

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 11.02.2019

Изготвил: инж. в.Димитрова

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри