Изх. № 24-3894-07.02.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.02.2019
До: ТИНКА НИКОЛОВА ДЕЛЧЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-486273-07.12.2018 г. от Христо Пенчев Клисуров, Пенчо Христов Клисуров, Марта Пенчева Клисурова, Атанас Светозаров Паланков, Десислава Атанасова Паланкова, Лъчезар Борисов Паланков и Атанас Николов Паланков до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по отношение на сгради с идентификатори 68134.302.276.4 и 68134.302.276.9, район Възраждане, ул. Отец Паисий №69, за които сте заинтересовано лице.

Изменението се състои в заличаване на сгради с идентификароти 68134.302.276.4 и 68134.302.276.9, нанасяне на сграда с проектен идентификатор 68134.302.276.11, преномериране на всички самостоятелни обекти в съществуващата сграда и коригиране на очертанията на самостоятелни обекти с проектни идентификатори 68134.302.276.11.1 и 68134.302.276.11.3 въз основа на представени документи и проект на правоспособно лице по ЗКИР

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-486273-07.12.2018 г.  в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-486273-07.12.2018 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на КККР на сгради с идентификатори 68134.302.276.4 и 68134.302.276.9, район Възраждане, Столична община, като в 15 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

    
Приложения:
  1. Скица – проект № 15-955244-21.12.2018 г.

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 Качено на табло: 11.02.2019 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри