Изх. № 24-3902-07.02.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.02.2019
ДО БОРИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ СЛАВОВ ДО ГЕОРГИ ПАНТЕЛЕЕВ КАЙМАКАНСКИ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-460639-21.11.2018г. от Любомир Михайлов Славов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  11394.1791.246, 11394.1791.265, 11394.1791.266, 11394.1791.1671, 11394.1791.2023 с адрес: с. Владая, район „Витоша“.

        Изменението се изразява в нанасяне на УПИ VII-127, кв.23 от предходен регулационен план, одобрен със Заповед № 308/05.08.1959г.  в съотвествие с документ за собственост, по скица-проект № 15-946574-19.12.2018г. и се извършва въз основа на проект за изменение в КККР на правоспособно лице по ЗКИР и приложени документи.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-460639-21.11.2018г., в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

 

 

 

 

 

 

 

Документите може да изпратите на адрес: СГКК - София гр. София, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК - София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-460639-21.11.2018г., СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени с идентификатори  11394.1791.246, 11394.1791.265, 11394.1791.266, 11394.1791.1671, 11394.1791.2023 с адрес: с. Владая, район „Витоша“, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

 

Приложение: Копие от Скица – проект.                                                                                    

 

 

 

      Дата на поставяне на ТАБЛО: 11.02.2019г.

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

           инж. димитър величков  

 

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри