Изх. № 24-4429-13.02.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
22.03.2019
ДО: ЯНКА ТЕНЕВА ДОБРЕВА ДО: ВЪЛЬО ТЕНЕВ ВЪЛЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
Сливен

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-45004/04.02.2019г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.563.203.5.28 с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. ДАМЕ ГРУЕВ, бл. 10, вх. Д, ет. 7, ап. 28.

 Изменението се изразява в редакция на очертание на самостоятелен обект в сграда съгласно чл. 55, т. 2 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 към ЗКИР и се извършва въз основа на констатирана непълнота и грешка в КККР и предоставен проект за изменение на КККР съгласно чл.75 от същата наредба.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК и чл. 70 ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-45004/04.02.2019г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес:

СГКК - Сливен: гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 2 или да представите в сградата на СГКК - Сливен на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-45004/04.02.2019г., СГКК - Сливен ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижим имот с идентификатор 67338.563.203.5.28 с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. ДАМЕ ГРУЕВ, бл. 10, вх. Д, ет. 7, ап. 28, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл.61 от АПК.

 

                                                 НАЧАЛНИК НА СГКК СЛИВЕН:  .......................        

                                                                                        /ИНЖ. ТЕОДОРА БАЛУЛОВА/

 

*На основание чл.61, ал.3 от АПК уведомлението да се постави на табло в СГКК -Сливен и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия,

картография и кадастър.

*Дата на поставянe на табло:14.03.2019г

*Дата на сваляне от табло:21.03.2019г

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри