Изх. № 24-4534-14.02.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
23.03.2019
ДО: ДИМИТЪР ФИЛИПОВ ДИМИТРОВ ГР. ПОПОВО УЛ. „РАЙКО ДАСКАЛОВ“ №2 ВХ. А ЕТ.5 АП.15
Документи: 
Публикация на:: 
Търговище

На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-41299-31.01.2019г. от Димитър Филипов Димитров до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТРЪГОВИЩЕ е започната процедура по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти (КНРИ) за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 57649.503.2425.1.15 с адрес гр. Попово, ул. „Райко Даскалов“ №2 вх. А ет.5 ап.15.

Изменението се изразява в записваване в КРНИ на наследници на Симеонка Тодорова Миланова с документ за собственост  Договор от 19.12.1990г., издаден от Общински народен съвет Попово.

След извършена проверка се установи, че за СОС с идентификатор 57649.503.2425.1.15 в КРНИ е записан като собственик Гюлпен Ибрахимова Ахмедова с документ за собственост Нотариален акт №188 от 08.08.2011г.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-41299-31.01.2019г. в следните дни: вторник и четвъртък от 9,30 до 11,30 и в случай на несъгласие с исканото изменение да прдставите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите до СГКК-Търговище на адрес: гр. Търговище, ул.“Лилия“ № 2 ПК184 или на е-mail: targovishte@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК-Търговище на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-41299-31.01.2019г. СГКК – Търговище ще продължи процедурата по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за СОС с идентификатор 57649.503.2425.1.15 с адрес гр. Попово, ул. „Райко Даскалов“ №2 вх. А ет.5 ап.15.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

 

Началник на СГКК – СГКК ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………

/ инж. Рени Митева /

Дата на поставяне на таблото: 15.03.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 22.03.2019г.

Длъжностно лице: Бистра Бончева – гл.спец. АО

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри