Изх. № 24-4842-18.02.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
23.03.2019
ДО: ЮЛИЯНА РАЙКОВА МИХАЙЛОВА С. СТРАЖА УЛ. „ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ” №21
Документи: 
Публикация на:: 
Търговище

            На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег № 01-58031-11.02.2019г. от Юлияна Райкова Михайлова чрез пълномощника сис Галя Емилова Стефанова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Търговище е започната процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на неурабанизираните територии на землище с. Бистра, общ. Търговище за поземлен имот с идентификатор 69599.35.49, с адрес с. Стража. Производството е за промяна на одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) има и своето правно основание в чл. 51, ал. 2 и чл. 54, ал.4 от ЗКИР. Видно от приложените към документите на молителя скици-проект, целта на исканото изменение е:

  • Промяна на границите на поземлен имот с идентификатор 69599.35.49 описана в скицата-проект.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър, Ви се предоставя възможност да  се запознаете с документите към заявление рег. № 01-58031-11.02.2019г. в следните дни: вторник и четвъртък от 9,30 до 11,30 и в случай на несъгласие с исканото изменение да прдставите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите до СГКК-Търговище на адрес: гр. Търговище, ул.“Лилия“ № 2 ПК184 или на е-mail: targovishte@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК-Търговище на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-58031-11.02.2019г. СГКК – Търговище ще продължи процедурата по изменение на кадастраната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на поземлен имот с идентификатор 69599.35.49, с адрес с. Стража.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

 

Началник на СГКК - ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………

/ инж. Рени Митева /

Дата на поставяне на таблото: 15.03.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 22.03.2019г.

Длъжностно лице: Бистра Бончева – гл.спец. АО

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри