Изх. № 24-6860-11.03.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
22.03.2019
ДО ДИМИТЪР ОРЛИНОВ СТАНЕВ ГИНКА АЛЕКСАНДРОВА ВИНЧЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-45681-17.02.2017 г. от СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.4335.176, 68134.4335.2054, район „Овча купел“, област София.

            Изменението се извършва по скица –проект № 15-108503-13.03.2017 г. и се състои в: Нанася се УПИ XXI-176, кв. 210 по плана на гр. София, местност „ж.к. Овча купел“, одобрен с решение № 113 по протокол № 24/30.03.2001 г. и по проект в цифров и графичен вид, изработен от правоспособно лице по ЗКИР.

   На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-45681-17.02.2017 г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30 ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

            При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-45681-17.02.2017 г., СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.4335.176, 68134.4335.2054, район „Овча купел“, област София, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.               

            Приложение: Копие на скица-проект                       

                                       НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. димитър величков

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 14.03.2019 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри