Изх. № 24-7000-11.03.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
21.03.2019
ДО ТОМА БОЖИДАРОВ ДИМИТРОВ ДАМИЛ ООД РОМАН ИВАНОВ ВОИНСКИ БОРЯНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА АТАНАСКА ДУРОВА-КАРАКАШЕВА СТАНКО ДЕЯНОВ БОЖИЛОВ ВАСИЛКА ДЕЯНОВА МИХАЙЛОВА ЦВЕТАНКА ДЕЯНОВА СПАСОВА ИВАЙЛО САНДОВ ЗАХАРИЕВ МЛАДЕН НИКОЛОВ МЛАДЕНОВ ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ГЕРГОВ МЛАДЕН НИКОЛАЕВ ГЕРГОВ НИКОЛИНА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-483253-05.12.2018г. от СТЕФАН СТЕФАНОВ ПАНДУРОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект на правоспособно лице, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.4083.106, 68134.4083.729, 68134.4083.105 и 68134.4083.109, находящи се в  район Младост, Столична община, ж.к. Младост 1А.

Изменението се изразява в промяна границите на поземлени имоти с идентификатори  68134.4083.106, 68134.4083.729, 68134.4083.105 и 68134.4083.109,   по скица-проект № 15-22189-14.01.2019г.,  в съответствие с границите на УПИ VІ-2033, кв. 1, м. Младост 1-А и въз основа на документ за собственост.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-483253-05.12.2018г.  в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово,                        ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения   срок на  нови  писмени  доказателства,  удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление

рег. № 01-483253-05.12.2018.2018г., СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на границите на УПИ VІ-2033, кв. 1, м. Младост 1-А, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК. 

 

 

Приложение: Копие от Скица – проект.           

 

 

                                                                                                                                                  НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

       ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри