Изх. № 24-7052-12.03.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
22.03.2019
ДО МЕТОДИ СТЕФАНОВ МИШЕВ САНЯ ГЕОРГИЕВА МИШЕВА БОРЯНА КИРИЛОВА КОЖУХАРОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-236340-26.06.2018г. от „БИЛДИНГ КОМЕРС ПРИРОДА“ ЕООД чрез ПЛАМЕН ФЕРДИНАНДОВ ВЕСЕЛИНОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.206.482 с адрес: гр. София, район „Красно село“, ул. „Природа“ № 20.

Изменението се изразява в промяна на границите на поземлен имот с идентификатор 68134.206.482, в съответствие с УПИ V-476, кв. 288к по регулационен план на м. „жк Борово“, одобрен с Решение №404 по Протокол №43/18.07.2013г. на СОС и се извършва въз основа на проект за изменение в КККР на правоспособното лице по ЗКИР и приложени документи.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-236340-26.06.2018г.  в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

 

 

 

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-236340-26.06.2018г., СГКК-София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.206.482 с адрес: гр. София, район „Красно село“, ул. „Природа“ № 20, като в 30-дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомение по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложения:
1. Копие от скица – проект №15-19057-11.01.2019г.

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

 

 

 

ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА ТАБЛО : 14.03.2019г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри