Изх. № 24-7582-15.03.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
23.03.2019
ДО МАЯ СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
Документи: 
Публикация на:: 
Велико Търново

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-507052-28.12.2018 г. от заявител Иван Митков Дряновски до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за коригиране на поземлени имоти и сграда, на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Христо Смирненски” № 7 и № 9.

Изменението се изразява в коригиране на поземлени имоти с идентификатори: 16359.514.727 и 16359.514.728 и сграда с идентификатор 16359.514.727.2. Корекцията се извършва въз основа на документи за собственост и проект за изменение на КК и КР изработен от правоспособното лице за извършване на дейности по кадастъра – „Сървей груп”ЕООД– гр. София.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-507052-28.12.2018 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да изразите становище и да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адреса на СГКК – Велико Търново: гр. Велико Търново, ул. “Цар Теодор Светослав” № 59 или да представите в сградата на СГКК – Велико Търново на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на становище и/или документи, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-507052-28.12.2018 г., СГКК – Велико Търново ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за коригиране на поземлени имоти и сграда, на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Христо Смирненски” № 7 и № 9.

На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК гр. Велико Търново и да се публикува на електронната страница на АГКК

С уважение  

инж. ИВАН АНАСТАСОВ,

Заповед № ЧР-32-245/22.10.2018 г.,

Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър Велико Търново

 

Дата на поставяне на таблото: 15.03.2019 г.

Дата на сваляне от таблото: 25.03.2019 г.

 

Длъжностно лице:.................................   /Н. Джутева/

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри