Изх. №24-15973-12.06.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
20.06.2019
ДО Г-Н ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ДУРЕВ гр.Пазарджик, ул.Св. Архангел №3, ет.4, ап.4
Документи: 
Публикация на:: 
Смолян

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДУРЕВ,

Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх.№ 01-203647-10.05.2019 г. от г-жа Мартица Томова Згуровска, чрез пълномощник г-н Димитър Николов Кисьов е започнато производство по отстраняване на непълнота в одобрените кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти (КККР) на село Широка лъка, община Смолян, област Смолян.

Изменението се състои в отразяване границите на поземлени имоти представляващи УПИ XXI-158 и УПИ XXVIII-158 кв.10 по плана на село Широка лъка, община Смолян, в рамките на поземлен имот с идентификатор 83274.501.158, в съответствие с договор за делба №172 том 1, рег.№ 1065 от 26.04.2006 г. и нотариален акт № 163 том 4 дело 875, рег.№1100 от 02.05.2006 г., издадени от Служба по вписванията –  гр. Смолян), съгласно проект изготвен от правоспособно лице по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в 7 -дневен срок от получаване на настоящото съобщение, Ви се предоставя възможност да прегледате документите по преписката за изменение, да изразите становище по събраните доказателства, както и да направите писмени искания и/или възражения.

При неявяване в указания срок, както и при непредставяне на доказателства оспорващи установената непълнота в КККР, производството по отстраняването и ще продължи с одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър с издаване на заповед на началника на СГКК в 7-дневен срок от изтичане на предоставенaта Ви възможност по чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК.

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

    ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

 

Дата на поставяне на таблото:12.06.2019г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри