Изх. №24-4527-14.02.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
23.03.2019
ДО ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ТРАПЕЗИЦА“ №12 ЕТ.4 АП.8
Документи: 
Публикация на:: 
Търговище

На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. №. 01-58375-11.02.2019г. от Георги Симеонов Димитров до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТРЪГОВИЩЕ е започната процедура по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 73626.507.385.1.15 с адрес гр. Търговище, ул. „Трапезица“ №12 ет.1.

Изменението се изразява в записване в КРНИ на Георги Симеонов Димитров с документ за собственост Нотариален акт №132 от 22.04.1977г., издаден от Районен съд Търговище, том I, дело 166.

След извършена проверка се установи, че за СОС с идентификатор 73626.507.385.1.15 в КРНИ е записани като собственик Петранка Захариева Захариева с документ за собственост Нотариален акт №55 от 29.12.1996г.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър, Ви се предоставя възможност да  се запознаете с документите към заявление рег. № 01-58375-11.02.2019г. в следните дни: вторник и четвъртък от 9,30 до 11,30 и в случай на несъгласие с исканото изменение да прдставите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите до СГКК-Търговище на адрес: гр. Търговище, ул.“Лилия“ № 2 ПК184 или на е-mail: targovishte@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК-Търговище на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. №. 01-58375-11.02.2019г. СГКК – Търговище ще продължи процедурата по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за СОС с идентификатор 73626.507.520.7.65 с адрес гр. Търговище, ул. „Георги Бенковски“ №9 вх.В ет.5 ап.12.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

 

Началник на СГКК – ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………

/ инж. Рени Митева /

Дата на поставяне на таблото: 15.03.2019г.

 

Дата на сваляне от таблото: 22.03.2019г.

 

Длъжностно лице: Бистра Бончева – гл.спец. АО

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри