Изх. No 24-14982-09.07.2018 г

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.07.2018
ДО ДИМИТЪР КИРИЛОВ АЛИЧКОВ СИЛВИЯ КОНОВА АЛИЧКОВА ЕЛЕНА ДИМИТРОВА АЛИЧКОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

 На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-19342-16.01.2018г. от ОЛГА ИВАНОВА НАКОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.4094.770, находящ се в район Младост, Столична община.

Изменението се изразява в нанасяне на поземлени имоти с проектни идентификатори 68134.4094.5809, 68134.4094.5810 и 68134.4094.5811, по скица-проект № 15-337703-29.05.2018 г., в съответствие с границите на УПИ Xа – 165, тупик и УПИ X - 165, кв. 5 по регулационен план на м. в. з. ”Малинова долина – Американски колеж I част”, одобрен със заповеди № 5309/28.08.1958 г. и № 27/03.02.1970 г., съгласно представени документи за собственост, по проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-19342-16.01.2018 г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30 ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-19342-16.01.2018 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.4094.770, находящ се в район Младост, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК .

 

Приложение: Копие от Скица – проект   № 15-337703-29.05.2018г.                                                               

 

 

 

 

                                      НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

                                                                               ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

Дата на поставяне на таблото 11.07.2018 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри