Изх. No 24-15799-11.06.2019 г.Изх. No 24-15799-11.06.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
20.06.2019
ДО СЛАВЧО СТЕФАНОВ ЗДРАВКОВ ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ СТАНКОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-443812-09.11.2018 г. от ЛОЗЕНА ЗДРАВКОВА НИКОЛОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1508.1013 и 68134.1508.225, находящ се в район Искър, Столична община.

Изменението се изразява в нанасяне на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1508.3082, по скица-проект № 15-919353-10.12.2018 г., в съответствие с границите на поземлен имот № 52295, съгласно Решение № 89 от 19.03.2008 г. на ОСЗГ „Панчарево”, влязло в сила на 02.04.2008 г., по проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-443812-09.11.2018 г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30 ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-443812-09.11.2018 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1508.1013 и 68134.1508.225, находящ се в район Искър Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 и ал. 7 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК .

 

Приложение: Копие от Скица – проект № 15-919353-10.12.2018 г.                                                          

 

 

 

 

 

                                              НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

                                                                               ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри