Изх. No 24-25059-06.11.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
16.11.2018
ДО ЕЛЕНА КРЪСТЕВА ДРЕЧЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-156358-02.05.2018 г. от СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ПАНОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.2047.2003 и 68134.2047.2308, находящи се в район Витоша, Столична община.

Изменението се изразява в промяна на границата на поземлени имоти с идентификатори 68134.2047.2003 и 68134.2047.2308, по скица-проект № 15-543806-03.08.2018 г., в съответствие с границата на УПИ V-192б, кв. 11 по регулационен план на м. в. з. „Малинова долина II част“, одобрен със заповед № РД-09-231/08.09.1984 г., съгласно представен документ за собственост нотариален акт № 114/23.02.2001 г., по проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-156358-02.05.2018 г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30 ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-156358-02.05.2018 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.2047.2003 и 68134.2047.2308, находящи се в район Витоша, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК .

 

Приложение: Копие от Скица – проект № 15-543806-03.08.2018 г .                                                                                       

 

 

 

 

 

                                              ЗА НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

                                                                                  ИНЖ. ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА    

                                                                                    Със заповед № РД - 20-112/05.11.2018 г.  

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото 08.11.2018 г.

 

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри