Изх. No 24-27473-30.11.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
12.12.2018
ДО ДАША ХРИСТОВА НЕНОВА ЛЮБОМИР ИЛЧЕВ НЕНОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-326108-23.08.2018 г. от РУЖА КИРИЛОВА ГРЪНЧАРОВА и ЦВЕТАНКА КИРИЛОВА ДИМОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 02659.2190.201, 02659.2190.203 и 02659.2190.575, находящи се в гр. Банкя, район Банкя, Столична община.

Изменението се изразява в нанасяне на източната и западната граница на поземлен имот с идентификатор 02659.2190.203 в съответствие с границите на УПИ XVII-183, кв. 13 по регулационния план на м. „кв. Градоман“, одобрен със Заповед № 309/12.07.1976 г., съгласно проект на правоспособно лице по ЗКИР, приложен документ за собственост и Договор за прехвърляне на право на собственост за площ от 90 кв. м. по реда на § 8 от ЗУТ.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-326108-23.08.2018 г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg  или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-326108-23.08.2018 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 02659.2190.201, 02659.2190.203 и 02659.2190.575, находящи се в гр. Банкя, район Банкя, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК .

 

Приложение: Копие от Скица – проект.                                                                                     

 

 

 

                             НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

        ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на поставяне на таблото 04.12.2018 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри