Изх. No 24-27474-30.11.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
12.12.2018
ДО ЦВЕТЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА ОРЛИНА ОГНЯНОВА БЪРДАРОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

         На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-178403-17.05.2018 г. от ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГРИГОРОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 37280.2102.73, 37280.2102.77 и 37280.2102.182, находящи се в с. Клисура, район Банкя, Столична община.

Изменението се изразява в нанасяне на поземлени имоти с проектни идентификатори 37280.2102.378  съответстващ на част от имот пл. № 182, кад. лист № А-3-12-Г, по плана на м. „Радова махала, гр. Банкя и 37280.2102.379  съответстващ на тупик, по който се осъществява достъп до имот пл. № 182, съгласно проект на правоспособно лице по ЗКИР и приложен документ за собственост.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-178403-17.05.2018  г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg  или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-178403-17.05.2018 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 37280.2102.73, 37280.2102.77 и 37280.2102.182, находящи се в с. Клисура, район Банкя, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК .

 

Приложение: Копие от Скица – проект.                         

 

 

 

 

                             НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

        ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на поставяне на таблото 04.12.2018 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри