Изх. No 24-27477-30.11.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
12.12.2018
ДО ВЛАДИМИР МАТЕЕВ БОЖАНСКИ РАДМИЛА МАТЕЕВА ФИЛИПОВА СТАНКА АСЕНОВА ВЪЛЧАНОВА ИДАКИ ГРИГОРОВ ГЮРИНСКИ МИХАЛ ДЖЕРМАНОВ ДОНЧЕВ РАНГЕЛ ВЕЛЕВ МИТЕВ СИМЕОН ТАСЕВ ГЮРИНСКИ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

         На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-32987-26.01.2018 г. от НАДЕЖДА СВИЛЕНОВА ВАСОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1007.90, 68134.1007.91, 68134.1007.95 и 68134.1007.1405, находящи се в район Триадица, Столична община.

Изменението се изразява в нанасяне границите на поземлен имот с идентификатор 68134.1007.91 в  съответствие с границите на имот пл. № 1132, кад. лист 569, по плана на м.”Кръстова вада”, съгласно проект на правоспособно лице по ЗКИР и представен документ за собственост.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-32987-26.01.2018  г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg  или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-32987-26.01.2018 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1007.90, 68134.1007.91, 68134.1007.95 и 68134.1007.1405, находящи се в район Триадица, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК .

 

Приложение: Копие от Скица – проект.                                                                                     

 

 

 

 

                             НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

        ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на поставяне на таблото 04.12.2018 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри