Изх. No 24-27498-30.11.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
14.12.2018
ДО ЕВЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ВИДЕНОВА МАНОЛ НЕНОВ ГЕНЧЕВ ЗЛАТКО НЕЙКОВ ГЕНЧЕВ НИКОЛИНА СТОИМЧЕВА БУШКОВА ГЕОРГИ БОРИСОВ СОТИРОВ ДИМИТЪР БОРИСОВ КАЧОВ ЦВЕТАНКА БОРИСОВА ДАНЕВА ЦЕЦКА НИКОЛОВА МАРКОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-205422-07.07.2017г. от Светлозар Стефанов Палев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.8401.23 и 68134.8401.9678, район Кремиковци, Столична община.

Изменението се изразява в нанасяне на поземлен имот с идентификатор  68134.8401.9686  по скица-проект № 15-515015-19.10.2017г., нанася се ПИ №24, кв. 59 по плана на кв. Челопечене, София и се извършва въз основа на Нотариален акт № 14 том XXVI рег. 9593 дело 5721 от 19.03.2009г., издаден от Служба по вписвания гр. София.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК в седемдневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-205422-07.07.2017г. в приемното време на службата в дните: понеделник и петък от 10:30 до 12:30ч. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК - София гр. София, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК - София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-205422-07.07.2017г., СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.8401.23 и 68134.8401.9678, район Кремиковци, Столична община, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Скица – проект.                                                                                         

 

 

 

              НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

                инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на поставяне на таблото 06.12.2018 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри