Изх. No 24-27510-30.11.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
12.12.2018
До ИВАЙЛО НАСКОВ ИВАНОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

         На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-208168-07.06.2018 г. от ВИОЛЕТА ЦВЕТАНОВА ВАСИЛЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.4334.9500 и 68134.4334.37, находящи се в район Овча купел, Столична община.

Изменението се изразява в нанасяне на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4334.9615 в съответствие със северната граница на ПИ 37, кв. 5, по скица - проект № 15-778007-24.10.2018 г. и се извършва въз основа на представени документи и проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-208168-07.06.2018 г. в приемното време на СГКК София в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30 ч., и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg  или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

 

 

 

 

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-208168-07.06.2018 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.4334.9500 и 68134.4334.37, находящи се в район Овча купел, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Скица – проект.                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

    НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

 инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото 04.12.2018 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри