Изх. No 24-3573-05.02.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.02.2019
ДО "ИНТЕР ТРЕЙД" ЕООД ПЕТЪР СТОЙКОВ МЛАДЕНОВ АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВА БЕЛЧЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

         На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-269076-31.08.2017 г. от СЛАВКА СЛАВЧЕВА ТОНЧЕВА  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.2095.79, 68134.2095.112, 68134.2095.194, 68134.2095.316, 68134.2095.701, находящи се в район Витоша, Столична община.

Изменението се изразява в нанасяне на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.2095.1883 съгласно Заповед № РД-57-197/30.04.1998 г. на Кмет на Столична община, издадена на основание чл. 1 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти (ДВ бр. 15 от 1992 г.) и чл. 64 от Закона за общинската собственост и по проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-269076-31.08.2017 г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg  или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-269076-31.08.2017 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.2095.79, 68134.2095.112, 68134.2095.194, 68134.2095.316, 68134.2095.701, находящи се в район Витоша, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК .

 

Приложение: Копие от Скица – проект.                                                                                     

 

 

 

 

                             НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

        ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на поставяне на таблото 11.02.2019 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри